آزمون دوره

این یک آزمون زمان دار است. به شما 2400 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

2400
0%

تحریم های ثانویه را توضیح دهید

درست! غلط !

پرسشنامه
سلام چطوری