پل های ارتباطی

ابوقاسم

سردبیر خبرگزاری وستانیوز

مهارت ها

خبرنگاری 100
شناخت خاورمیانه 100

سردبیر خبرگزاری وستانیوز